Goals and Vision

از جمله عوامل مهم در موفقیت این موسسه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :

 بهبود مستمر کیفیت کالای صادراتی و روند بسته بندی آنها و دستیابی به استانداردهای جهانی
 حضور مستقیم در بازارهای هدف و بازاریابی گسترده
ایجاد بازارهای جدید و حفظ بازارهای موجود
تنوع اقلام صادراتی و ایجاد ارزش افزوده بالا در صادرات